Van Speyk algemene voorwaarden

1. Definities

Klant: De (rechts)persoon met wie Van Speyk een overeenkomst heeft gesloten.
Producten: De door Van Speyk aan te bieden producten zoals schriftelijk en/of mondeling is overeengekomen.
Diensten: De door Van Speyk te verlenen diensten zoals schriftelijk en/of mondeling is overeengekomen.
Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Van Speyk en Klant.
Website: De website van Van Speyk
Webwinkel: De door de Van Speyk beheerde webwinkel, bestaande uit het totale aanbod van producten en diensten die door Van Speyk geleverd kunnen worden.

2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten tussen Van Speyk en haar Klant. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk met Van Speyk zijn overeengekomen. Van Speyk behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.

3. Overeenkomst

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van het aanbod en bevestiging door Van Speyk. Door het plaatsen van een bestelling (of op andere manier aanvaarden van een offerte, voorstel of afspraak) aanvaardt de Klant deze voorwaarden. De Klant wordt geacht de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Van Speyk behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Alle aanbiedingen van Van Speyk zijn vrijblijvend. Indien Van Speyk de bestelling om onvoorziene redenen niet kan uitvoeren, zal dit zo snel mogelijk naar de Klant gecommuniceerd worden. De Klant kan hiervoor geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding en/of andere rechten.
De overeenkomst kan binnen 24 uur kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering buiten deze periode houdt Van Speyk zich het recht voor 10% van de aankoopsom te verhalen op de Klant.
Van Speyk heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst indien de klant: overlijdt; onder curatele wordt gesteld; in staat van faillissement wordt verklaard; een verzoek tot surseance van betaling indient of er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn eigendommen.
Bij alle producten die door Van Speyk aan de Klant geleverd worden, geschiedt de levering onder eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. Eigendom van het producten (of de producten) zal pas overgaan naar de Klant wanneer er volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4. Prijzen

Alle genoemde prijzen op vanspeyk-watches.com en vanspeyk-horloges.nl zijn inclusief Nederlandse BTW.
Van Speyk is gerechtigd prijzen te wijzigen. Wijzigingen worden verwerkt in de productbeschrijvingen op de website. De prijzen bij leveringen aan bedrijven zijn exclusief Nederlandse BTW. Aan een verkeerde prijsstelling kunnen geen rechten ontleend worden.

5. Betaling & Levering

Van Speyk informeert de Klant bij betalingsingang. Van Speyk biedt betaalmogelijkheden als overschrijving per bank, IDEAL, Paypal en verzending onder rembours.
Indien een artikel met een waarde van € 500,- of meer niet op voorraad is, kunnen wij van de klant een aanbetaling vragen van 30% van de aankoopsom. Hierover zal Van Speyk contact opnemen met de Klant. Direct nadat wij de aanbetaling hebben ontvangen gaan wij over tot bestelling van het betreffende artikel en bevestigen wij dit de klant per email.
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf, bij aflevering aan de postbode (onder rembours).

Betaalmogelijkheden:
a) Verzending onder rembours. U betaalt contant aan de bezorger bij aflevering. Tevens kunt u het pakket laten afleveren bij het dichtstbijzijnde postkantoor waar u kunt betalen per pinautomaat.
b) Direct en online via Paypal. Het betaalsysteem per e-mailadres/creditcard.
c) Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, ING of andere bank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.
d) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door Van Speyk te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

Van Speyk is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen met de Klant. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad), zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren (uitgezonderd overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden).
Alle producten met een waarde boven de € 1000,00 moeten normaliter speciaal besteld worden. Producten die op voorraad zijn bij ons of onze leveranciers kunnen binnen enkele dagen geleverd worden. In alle andere situaties kan de levertijd 2-8 weken bedragen. Deze langere levertijd is omdat wij afhankelijk zijn van onze leveranciers. De informatie omtrent de levertijd die wij verkrijgen van onze leveranciers geven wij door aan onze klant. Door de afhankelijkheid kan het voorkomen dat na een bepaalde periode een dergelijk product niet leverbaar blijkt. Wij informeren de klant direct wanneer wij hierover worden ingelicht door onze leveranciers. Op dat moment kan de klant de overeenkomst ontbinden, of in samenspraak met Van Speyk omzetten naar een ander product.

In geval dat een pakket niet binnen een acceptabele periode wordt afgeleverd nadat het is verzonden door Van Speyk zal de transporteur gevraagd worden om een actuele status te overleggen al dan niet een onderzoek op te starten. Dit onderzoek door Post NL of DPD kan enkele weken duren. Pas op het moment dat de transporteur conclusie neemt over de status van het pakket (afgeleverd, als verloren beschouwd, verkeerd afgeleverd of beschadigd) zal Van Speyk actie ondernemen in de vorm van het opnieuw verzenden van de bestelling of de verzekerde waarde van het pakket uitkeren aan de klant.

6. Retourneren

De klant is gehouden het artikel op eigen kosten en risico te retourneren. Voor het retourneren gelden enkele voorwaarden:
De klant heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren (schriftelijk of per e-mail). De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag (inclusief de standaard verzendkosten, niet zijnde de door de klant gekozen optionele aanvullende verzendkosten) gecrediteerd. De kosten voor retour zijn voor eigen rekening van de klant. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat (zoals door ons geleverd) en verpakking aan ons geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen (met de voorwaarde dat het te retourneren product door ons is ontvangen) na aanmelding van uw retour terugstorten.
De artikelen dienen in originele staat; nieuw, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd. Daarnaast dient de officiële factuur plus het ingevulde retourformulier aanwezig te zijn. Bij producten die beschadigd of niet volledig geretourneerd worden staat het Van Speyk vrij naar eigen beoordeling een deel van het bedrag niet te retourneren als compensatie voor de beschadiging of het deel dat ontbreekt.
Artikelen die u in de opruiming met een korting van 25% of meer heeft gekocht kunnen NIET geruild of geretourneerd worden. Producten die als gebruikt (promotie of presentatie producten) verkocht zijn door Van Speyk kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.
Van Speyk accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld of niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten worden niet geaccepteerd.

Mocht Van Speyk deze algemene voorwaarde in een concreet geval in strijd met de redelijkheid en/of billijkheid achten kan Van Speyk ervoor kiezen als vervanging voor deze algemene voorwaarden annuleringskosten a 15% van de totale koopsom in rekening te brengen.
De Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen aan Van Speyk te melden.
Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de klant met opgaaf van redenen bij ons is aangemeld, dan heeft de klant recht op vervanging of herstel van het ontbrekende.
Uw retour zal na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd binnen 30 werkdagen.
De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.
De Klant draagt het risico voor de gekozen verzend- en verpakkingsmethode. Eventuele beschadigingen en/of defecten komen voor risico en rekening van de Klant.
De betalingstermijn voor betalingen per factuur is 7 werkdagen (tenzij anders is overeengekomen). Indien betaling na afloop van de betalingstermijn nog niet heeft plaatsgevonden is de Klant rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Het rentepercentage bedraagt 3% per (gedeelte) van een kalendermaand. De kosten van inning bij wanbetaling komen volledig voor rekening van klant.
Indien betaling uitblijft na het versturen van een herinnering is Van Speyk gerechtigd de geleverde producten op te eisen volgens de wettelijke bepalingen van het Eigendomsvoorbehoud. Enkel bij volledige voldoening van het overeengekomen bedrag gaat de eigendom over op de Klant.
Levertijden zijn indicatief en worden per benadering aangegeven. Van Speyk is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit overschrijding van deze levertermijn. Als levermoment wordt beschouwd de factuurdatum.

7. Eigendomsbepaling

De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties van de website www.vanspeyk-watches.com berusten ten allen tijde bij Van Speyk.

8. Aansprakelijkheid

Van Speyk draagt zorg voor de producten die door haar aangeboden worden. Bij een defect product zal adequaat gereageerd worden om het defect te verhelpen. De Klant heeft recht op reparatie en/of vervanging. Het retourneren van de aankoopsom behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij overeengekomen tussen Van Speyk en de Klant. Van Speyk behoudt zich het recht voor een product te vervangen voor een vergelijkbaar product.
De aansprakelijkheid voor gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik/misbruik van producten geleverd door Van Speyk is uitgesloten. Van Speyk is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet juist gebruiken of het gebruik in strijd met redelijkheid en billijkheid van door haar geleverde producten. Van Speyk is niet aansprakelijk voor de inhoud van de klantenreacties op haar website.
Van Speyk kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

9. Garantie

Van Speyk verleent op alle producten garantie tegen productiedefecten die zich binnen de garantieperiode openbaren. De garantie op de producten van Van Speyk is 24 maanden vanaf de datum van aankoop (factuurdatum). Bij ieder product staat de garantieperiode in de productbeschrijving en op de factuur aangegeven. Uitzonderingen op de standaard garantie worden in de productbeschrijving en/of op de factuur aangegeven.
Mocht uw aankoop defect raken in de garantieperiode, dan zal het product gratis gerepareerd worden of krijgt u van ons een nieuw exemplaar toegestuurd. Mocht een product niet meer leverbaar zijn treden wij met de klant in overleg voor een correcte afhandeling. Het retourneren van het aankoopbedrag is niet mogelijk. Van Speyk houdt zich het recht voor een vergelijkbaar model aan te bieden ter vervanging.
De garantietermijn staat aangegeven op de factuur en is enkel geldend jegens Van Speyk. Alle merken waarvan Van Speyk officieel dealer is worden geleverd inclusief een ingevuld garantiebewijs, enkel met deze kaart kunt u tevens direct bij een fysieke dealer of de importeur garantie verkrijgen (zelfs in het buitenland).

Mocht bij nadere inspectie blijken dat een defect product niet binnen de garantiebepalingen valt dan wordt te allen tijde de klant hiervan op de hoogte gesteld. Defecte producten die buiten de garantie vallen kunnen ook door Van Speyk gerepareerd worden. U kunt vooraf een reparatie calculatie aanvragen. De kosten van de reparatie en de verzending komen voor rekening van de klant. Betalingen voor reparatie dienen voor daadwerkelijke reparatie plaats te vinden.

Buiten de garantie vallen:
  • Batterij
  • Horlogeglas
  • Kroon (en drukknoppen/buttons)
  • Horlogeband en sluiting
  • Waterschade veroorzaakt door grote temperatuurverschillen of geopende kroon.
  • Waterschade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de specifieke waterdichtheid van het horloge.
  • Handeling tot verzetten van de datum (dag, maand of jaar) in periode van 21:00u t/m 03:00u (bij een automatisch of mechanisch uurwerk).
  • Alle defecten veroorzaakt door menselijk handelen, niet vallend onder productiedefecten.
  • Handelingen waarvoor logischerwijs geen garantie geboden kan worden.
  • Reeds door de klant, of door derde firma´s geopende of gerepareerde producten.

De garantie vervalt wanneer a. artikelen gedragen c.q. gebruikt zijn, b. uzelf (of een derde) heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

10. Overmacht

Van Speyk is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Een in samenspraak met Van Speyk vastgestelde deadline m.b.t. de levering van een door Van Speyk speciaal te bestellen product komt pas na 4 werkdagen na het verstrijken van de deadline (redelijke termijn) in aanmerking als ontbindingsgrond. Bij ontbinding binnen de deadline of de extensie hiervan behoudt Van Speyk zich het recht toe 10% van de aankoopsom te verhalen op de klant.

11. Privacyverklaring

Van Speyk zal de gegevens van de Klant, alsmede de gegevens van de webshop van de Klant altijd uiterst zorgvuldig behandelen en nimmer aan derden verstrekken. Uitzondering hierop is wanneer een Klant zelf Van Speyk in media brengt en Van Speyk hierop redelijkerwijs gehouden is te reageren in de vorm van toepassing van hoor en wederhoor.

12. Informatie

Van Speyk kan niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct is, uitgesloten is van typefouten en/of onjuiste informatie verleend door leveranciers en/of derden.
Van Speyk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (om het even welke) schade die, direct of indirect, voortkomt uit het gebruik van (de informatie op) de website.

13. Wijzigingen

Van Speyk is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

14. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op iedere overeenkomst met Van Speyk is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele conflicten kunnen uitsluitend bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

15. Van Speyk V.O.F. gegevens

Van Speyk V.O.F.
E-mail: info@vanspeyk-watches.com
Website: vanspeyk-watches.com
Rabobank rekening: 137 5815 72
IBAN: NL80 RABO 0137 5815 72
BIC: RABONL2U
KvK: 52913392

16. Copyright en beschermde rechten

Op alle gepubliceerde teksten en afbeeldingen/foto's op vanspeyk-watches.com en vanspeyk-horloges.nl en/of andere websites in eigendom van Van Speyk rust een copyright dat eigendom is van Van Speyk. Inbreuk op de rechten van Van Speyk is onrechtmatig. Elk onrechtmatig gebruik van de hierboven omschreven rechten wordt bestraft met een boete van € 1000,00 per dag met een maximum van € 1.000.000.
Het geven van een mening/ervaring over Van Speyk in andere media staat vrij. Het staat Van Speyk vrij te reageren op dergelijke uitlatingen en inhoudelijk in te gaan op de situatie. Enige uitlatingen die feitelijk niet juist zijn of enkel bedoeld zijn Van Speyk te schaden zijn onrechtmatig. Van Speyk zal, met voorbehoud van rechten en weren, hiertegen juridisch optreden en alle schade die voortvloeit uit dergelijke onrechtmatige daad verhalen op de desbetreffende persoon en/of personen.

17. Privacy Policy

Van Speyk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Van Speyk zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Van Speyk gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Van Speyk zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Van Speyk verkoopt uw gegevens niet. Van Speyk zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Van Speyk gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Van Speyk geen cookies ontvangt.
Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.